SALSATA RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Salsata ry ja sen kotipaikka on Pori.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • tehdä tunnetuksi, edistää ja ylläpitää salsakulttuurin ja latinalaistanssien harrastusta Satakunnan alueella
 • yhdistää latinalaisesta tanssikulttuurista kiinnostuneet ihmiset
 • lisätä latinalaisen musiikin tuntemusta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mm.

 • järjestää mahdollisuuksia salsan tanssimiseen, opiskeluun ja harjoitteluun
 • järjestää erilaisia tapahtumia
 • järjestää muuta salsakulttuuriin liittyvää harrastustoimintaa kuten matkoja, kilpailuja, leirejä, näytöksiä, festivaaleja ja illanviettoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös

 • kerätä pääsymaksuja järjestämistään tapahtumista
 • ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia
 • asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • myydä salsatanssiohjelmaa yritysten ja yksityisten erilaisiin tapahtumiin
 • järjestää myyjäisiä ja tavarankeräystä
 • harjoittaa kahvilatoimintaa yhdistyksen tilaisuuksissa
 • myydä yhdistyksen nimellä ja/tai logolla varustettuja kannatustuotteita
 • myydä mainostilaa julkaisuissaan, sekä hallinnoimissaan sähköisissä medioissa

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kausijäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen suositteleman henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tavoitteita ja sitoutuu toimimaan yhteistyössä muiden varsinaisten jäsenten kanssa.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa voidaan kutsua kunniajäseneksi henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenmaksu
Kausijäseniltä, varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on elokuusta heinäkuuhun.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-marraskuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

Kannattaja- ja kausijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.